-->

ผู้บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณ ทองไทร  บูรพชัยศรี

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ วีระ  บูรพชัยศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ พิมพ์ใจ  บูรพชัยศรี

นโยบายของเมโทรแมชีนเนอรี่


1.ดำเนินกิจการและบริหารธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดมั่นในคุณธรรม โดยมุ่งให้เกิดความยุติธรรมและผลประโยชน์สูงสุด
อย่างเสมอภาคต่อทุกฝ่าย

2.เป็นตัวแทนของ แคตเตอร์พิลล่าร์ และคู่ค้าให้ดีที่สุด

3.สร้างความเชื่อถือและการลงทุนให้แก่ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ แคตเตอร์พิลล่าร์ และบริการต่าง ๆ ของ เมโทรแมชีนเนอรี่

4.พัฒนา เมโทรแมชีนเนอรี่ ให้เป็นบริษัทที่มั่นคงและก้าวหน้า เพื่อให้พรั่งพร้อมเสมอที่จะรับสภาวะต่าง ๆ ของตลาด และการผันแปรของเศรษฐกิจ

5.พัฒนาการจัดการให้ทันสมัยและมีระบบเพื่อให้บริษัท ฯ เจริญ เติบโตได้อย่างมั่นคง

6.เพื่อเป็นผู้นำอยู่เสมอในตลาดเครืองจักรกลหนัก

7.เพื่อให้ เมโทรแมชีนเนอรี มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป โดยการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไรอย่างเหมาะสม และมีอันตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในเกณฑ์ดี

8.สร้างสรรค์องค์กรการบริหารและดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีความมั่นคง อย่างต่อเนื่องตลอดไป

9.ให้การฝึกอกรมแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานให้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนได้เต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพ

10.จัดให้มีแผนพัฒนาเครือข่ายของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่องตามความสำคัญและตามความต้องการของตลาด